×
  BİLGİ VE RANDEVU | +90 549 766 63 63

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

“OP. DR. GÜLÇİN NUJEN AYÇİÇEK ÇARDAK” olarak, sizlere ait kişisel verileri hassasiyetle korumakta, veri sorumlusu sıfatına haiz olarak tüm yükümlülüklerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili mevzuat uyarınca hukuka uygun olarak yerine getirmekteyiz. Sizlere ait kişisel verilerin, hangi kapsamda işlenebileceğini ve haklarınızı işbu aydınlatma metni ile açıklamaktayız.

1 - KVKK ve İlgili Mevzuat Kapsamında Kişisel Verileriniz

KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, IP bilgileri vb. her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır. Aşağıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan diğer tüm kişisel verileriniz ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz; adınız, soyadınız, T.C. kimlik – yabancı kimlik – pasaport numaranız, doğum tarihiniz, yaşınız, cinsiyetiniz, meslek bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, medeni haliniz ve sizi tanımlayan diğer kimlik bilgileriniz.
 • İletişim bilgileriniz; adresiniz, telefon numaranız, e-mail adresiniz, bulunduğunuz şehir ve ülke gibi size ulaşmamızı sağlayan her türlü iletişim bilginiz.
 • Sağlık bilgileriniz; kan grubunuz, test sonuçlarınız, laboratuvar sonuçlarınız, muayene kayıtlarınız, randevu bilgileriniz, geçirdiğiniz ve mevcut hastalıklarınız, kronik hastalıklarınız, alerji bilgileriniz, boyunuz, kilonuz, kullandığınız ilaçlar, hamileliğe dair bilgileriniz, doğum şekliniz, sigara-alkol kullanım durumunuz, genetik bilgileriniz, cinsel hayatınıza ilişkin bilgiler gibi teşhis, tedavi, operasyon ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli, bizlere sağladığınız ve bu hizmetin sağlanması esnasında bizlerin edindiği her türlü sağlık veriniz.
 • Muhasebe bilgileriniz; banka hesap numaranız, kredi kartı bilgileriniz, finansal bilgileriniz.
 • Sigorta bilgileriniz; özel sağlık sigortası veya SGK verileriniz.
 • Muhasebe bilgileriniz; banka hesap numaranız, kredi kartı bilgileriniz, finansal bilgileriniz.
 • Görsel verileriniz; Vesikalık fotoğrafınız, Op. Dr. Gülçin Nujen Ayçiçek Çardak’tan alacağınız hizmetle paralel olarak bize sunduğumuz ve/veya hizmet esnasında bizlerin edindiği, operasyon öncesi veya sonrası, operasyon esnasındaki vücudunuzun her türlü bölgesel veya tüm vücut fotoğrafları, görüntüleriniz, video kayıtlarınız.
 • Güvenlik amacıyla kliniklerimizdeki kapalı devre kamera sistemi görüntü ve kayıtlarınız.
 • Çağrı merkezimiz vasıtasıyla edindiğimiz ve sakladığımız ses kayıtlarınız.
 • Web sitemiz ve mobil uygulamamızı ziyaretiniz esnasında elde edilen IP ve teknik verileriniz.

2 - Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?

Yürütmekte olduğumuz tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlülüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız. KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve işleme amacına göre KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz:

 • Op. Dr. Gülçin Nujen Ayçiçek Çardak internet sitesi (www.drgulcinnujen.com) ve mobil uygulamalarında yer alan formları doldurmanız suretiyle,
 • Çağrı merkezlerimiz vasıtasıyla,
 • Reklam formalarını doldurmanız suretiyle,
 • Operasyon öncesinde, sırasında veya sonrasında kliniklerimize bulunduğunuz esnada,
 • E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalarla,
 • Op. Dr. Gülçin Nujen Ayçiçek faaliyetlerine yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”), whatsapp mesajları, sosyal medya hesapları dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla.

3 - Kişisel Veriler Kimlere Aktarılabilir?

Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; KVKK ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve buna bağlı alt birimler, adli merciler, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; laboratuvarlar, tıp merkezleri, Op. Dr. Gülçin Nujen Ayçiçek bünyesinde çalışmayan ancak işbirliği yaptığımız doktor, hekim ve sağlık çalışanları, ambulans, tıbbi cihaz sunan kurumlar, eczaneler, sigorta firmaları, bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz/ortaklarımız, acentelerimiz, tedarikçilerimiz, avukat, mali müşavir, vergi danışmanı gibi danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, denetçiler, IT danışmanlarımız, IT altyapısı sağlayan iş ortaklarımız, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişiler, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları Op. Dr. Gülçin Nujen Ayçiçek Çardak olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan diğer üçüncü kişilerdir.

4 - Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi KVKK md. 5 ve md. 6 kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 • Başta estetik operasyon ve sağlık hizmeti olmak üzere, Op. Dr. Gülçin Nujen Ayçiçek Çardakile aranızdaki ilişkiyi ve hizmet operasyonunu yürütmek.
 • Hekim, sağlık çalışanlarımız ve diğer tüm çalışanlarımız arasında size gerekli hizmeti sağlamak amacıyla veri alışverişi yapmak.
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerini yürütmek.
 • Randevu kayıtlarını tutmak ve randevularınız hakkında sizlere bilgi vermek.
 • Hizmeti sağlamak, ilgilendiğiniz operasyonları tespit etmek ve hizmet kalitesini artırmak için sizlerle irtibata geçmek.
 • Hizmet kalitemizi artırmak amacıyla hasta deneyimi analizi yapmak.
 • İlgili mevzuat uyarınca, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri ile bilgileri paylaşmak.
 • Hasta/müşteri finansal risk tespitlerini yapmak.
 • Sağlanan hizmetin finansmanı için sigorta şirketleri ile paylaşmak.
 • Muhasebe ve hukuk işlerini yürütmek ve takibini sağlamak.
 • Maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı gibi konularda önlemler almak.
 • Pazarlama operasyonlarını yürütmek.
 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yasal haklarımızı korumak.
 • Meşru menfaatlerimizi korumak.
 • Ayrıca açık rızanızı almamız halinde, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi şu amaçlarla işlemekteyiz:

 • İnternet reklamcılığı, Targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), kampanya ve fırsatlar gibi size özel hizmetlere yönelik imkanları sunmak, bu amaçla Çerez kullanılmak, tercihlerinizi göz önünde bulundurarak tekliflerde bulunmak.
 • İnternet Sitemizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, tekil kullanıcı kaydı üzerinden anonim olmayan trafik istatistikleri oluşturmak, İnternet Sitemizi ziyaretinizi daha keyifli hale getirip İnternet Sitemizin kullanımını ve işlevselliğini artırmak, İnternet Sitemizi ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sağlanması amacıyla işlemek, yeni hizmetlerimize yönelik tanıtım faaliyetleri için yapılacak, sizlere özel kampanya, avantaj ve diğer faydaların sunulması amacıyla işlemek.
 • Yukarıda yer verilen verilerinizi, e-mail adreslerinin kullanılması dolayısıyla sunuculara aktarmak.
 • Tıbbi amaçla edindiğimiz görüntülerinizi sosyal medya ve diğer platformlarımızda paylaşmak.
 • Elektronik ticari ileti (kampanya, newsletter, ürün ve hizmet tanıtımları gibi) gönderimleri yapmak.

5 - Kişisel Verilerinizi İşleme Süremiz nedir?

Kişisel verileriniz KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

6 - Kişisel Verilerinizin Hangi Şartlarda İşlenebileceği

KVKK’nun 5. maddesinde belirtilen,

 • Açık rızanızın varlığı,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şeklindeki işlenme şartlarından en az birisi var olduğu müddetçe bilgilerinizi toplamakta, kaydetmekte, depolamakta, muhafaza etmekte, hizmetlerimizi devam ettirebilmek amacıyla güncellemekte, düzenlemekte, aktarmakta, işlemekteyiz. KVKK’nun 6.3. maddesi uyarınca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenebilir.

7 - Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nun 11. maddesinde belirlendiği üzere, veri sahibi olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıdaki iki madde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
 • Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi

  info@drgulcinnujen.com e-mail adresimize, internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak aşağıdaki e-posta adresine iletebilirsiniz. Talebiniz üzerine Başvuru Formunuzu, aşağıda belirtilen kep uzantılı e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak yahut yine aşağıda yer alan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla göndermeniz gerekmektedir. Op. Dr. Gülçin Nujen Ayçiçek Çardak, talebinizi ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

  Posta Adresi : Caddebostan Mahallesi Çamfıstığı Sokak B Blok No:1/1 İç Kapı No:1 Kadıköy/İstanbul

  İletişim linki : www.drgulcinnujen.com

  E-Mail : info@drgulcinnujen.com

  Telefon : 0216 771 00 05